346 - Peppargränd

Planen ligger i Östra Farmarstigen i södra Bollmora.

Karta över Peppargränd

Detaljplanens syfte är att göra möjligt för uppförandet av flerbostadshus i högst tre våningar med totalt högst 36 lägenheter. Samtidigt föreslås att en ny fastighet, med tillhörande byggrätt, ska kunna bildas av delar av Odlingslotten 15 och 16. Syftet är också att bevara allmänna gångstigar som leder till Barnsjöns rekreationsområde.

Planen vann laga kraft: 6 februari 2006

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 14 juni 2022

Hitta på sidan