483 - Norra Tyresö centrum etapp 3, kvarter 11 och infrastruktur

Planområdet ligger i den norra delen av Tyresö centrum och avgränsas i norr av Tyresövägen, i öster av bostadsfastigheter, i söder av den planerade Tidvattengatan.

Detaljplanen lägger fast en ny stadsmässig kvarterstruktur och möjliggör för byggrätter. Planområdet omfattar gatustruktur, park, uppförandet av ett bostadskvarter med cirka 65 bostäder och ytor för tekniska anläggningar samt natur, i enlighet med Norra Tyresö centrums kvalitetsprogram. Målet är att ge området urbana kvalitéer och att bebyggelsen utformas till att bli en attraktiv del av Tyresö centrum.

Planen vann laga kraft: 24 februari 2022

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 12 september 2022

Hitta på sidan