423- Del av Tyresö-näs

 Ändring av planbestämmelser för ett område i inre Brevik, i Östra Tyresö.

Tyresö näs

Ändringen av planbestämmelserna syftar till att kunna ge ökade byggrätter för de fastigheter på Östra Tyresö som ligger inom etappindelningen, men som inte beräknas få nya detaljplaner inom de närmaste åren.

På så sätt kan de boende inom berörda delar få en rimlig bostadsstandard, samtidigt som arbetet med att ta fram de nya planerna med fullstora byggrätter, kommunalt VA och vägar, fortskrider.

Planen vann laga kraft: 30 oktober 2013

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 9 april 2018

Hitta på sidan