370 - Skola och förskola på f.d. Brädgårdsområdet

 Planområdet är beläget i den sydvästra delen av Tyresö Strand, strax norr om Tyresövägen och begränsas av Strandallén i väster, av Björkvägen i öster och av Maria Sofias vägs förlängning i norr.

Syftet med planen är att göra det möjligt att uppföra en förskola och en skola med tillhörande idrottshall och parkeringar inom planområ- det. Planen kommer också att göra det möjligt att inrymma viss service, som tandläkarmottagning, vårdcentral och kontor, i eller i anslutning till skolbyggnaden. I planförslaget ingår även en förlängning av Maria Sofias väg med separat gång- och cykelväg till Strandallén.

Planen vann laga kraft: 23 mars 2009 

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan