370 - Skola och förskola på f.d. Brädgårdsområdet

Planområdet är beläget i den sydvästra delen av Tyresö Strand, strax norr om Tyresövägen och begränsas av Strandallén i väster, av Björkvägen i öster och av Maria Sofias vägs förlängning i norr.

Syftet med planen är att göra det möjligt att uppföra en förskola och en skola med tillhörande idrottshall och parkeringar inom planområdet. Planen kommer också att göra det möjligt att inrymma viss service, som tandläkarmottagning, vårdcentral och kontor, i eller i anslutning till skolbyggnaden. I planförslaget ingår även en förlängning av Maria Sofias väg med separat gång- och cykelväg till Strandallén.

Planen vann laga kraft: 23 mars 2009 

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 augusti 2020

Hitta på sidan