260 - Södra Strand etapp I

Området ligger i Strand. Detaljplanen gäller för Södra Strand etapp I.

Syftet med planen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse med olika upplåtelseformer inom området.

Planen vann laga kraft: 9 mars 1993

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan