203 - Gudöviken etapp 1

Stadsplan för terrasshusbebyggelse m.m. inom Gudöviken etapp 1 (Näsby 74:1 m.fl.) inom Tyresö kommun.

Syftet med planen är att göra möjligt för nybebyggelse med terrasshus, omfattande högst 120 lägenheter.

Planen vann laga kraft: 16 april 1984

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan