457 - Nyfors

Området ligger i Nyfors, Bollmora. Planen gäller för fastigheterna Rundmar 1:2, del av Bollmora 2:1 och del av Alby 1:1 m fl.

Syftet med planen är att möjliggöra för permanentboende i området genom att bygga ut väg, vatten och avlopp i området. Två mindre förtätningsområden med bostäder ingår också i planområdet.

Nyfors

Planen vann laga kraft: 14 augusti 2017

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 20 mars 2018

Hitta på sidan