323 - Område vid Thulevägen

Planområdet ligger i Trollbäcken

Detaljplanen innebär en utökning av småindustriområdet längs Thulevägen i och med att Näsby 4:1469 får ändrad markanvändning från naturmark till småindustriändamål.

Planen vann laga kraft: 9 oktober 2003

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan