486 - Bollmora 2:591, Siklöjevägen 5

Planområdet ligger på fastigheten Bollmora 2:591, söder om Tyresövägen och på fastigheten Bävern 2, norr om Tyresövägen.

Detaljplanen innebär att befintlig verksamhet på fastigheten Bollmora 2:591 ges möjlighet att inreda ytterligare en invändig våning på den befintliga byggnaden. Detaljplanen gör det också möljligt att anlägga en gång- och cykelbana längst med fastigheten Bollmora 2:591 och en torgyta norr om Tyresövägen i anlsutnign till kommande busshållplats.

Planen vann laga kraft: 5 juli 2022

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 7 juli 2022

Hitta på sidan