390 - Slånbacken etapp 13

Planen omfattar fastigheterna Strand 1:3 och 1:183-1:187 med flera som ligger i Tyresö Strand.

Planen gör det möjligt att modernisera det äldre fritidshusområdet för att bygga permanentbostäder i området. En viss förtätning kan bli möjlig genom att vissa fastigheter ges rätt till avstyckning. I samband med detta byggs kommunala vatten- och avloppsledningar ut och standarden på vägarna i området höjs.

Planen vann laga kraft: 19 mars 2011

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 1 augusti 2019

Hitta på sidan