383 - Strandängarna, utbyggnadsområde, etapp 1

Planområdet beläget vid Erstaviken i Tyresö Strands nordvästra del.

Planens syfte är att utreda möjligheterna att uppföra cirka 220 lägenheter i området, fördelade i fem olika hustyper med tillhörande bostadsgårdar och parkeringar.

Strandallén föreslås byggas ut med parallell gång- och cykelbana samt med en ny bussvändplats i väster. En viktig del av förslaget är att göra stranden i norr mer tillgänglig för allmänheten genom att anlägga ett nytt promenadstråk på spänger längs Erstaviken som ansluter till området runt småbåtshamnen i öster.

Planen vann laga kraft: 4 november 2010  

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 25 november 2020

Hitta på sidan