313 - Bostäder, Salvian

Planområdet är beläget i Östra Farmarstigen i Bollmora.

Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att uppföra bostadshus genom att ändra användningen i planen från småindustriändamål till bostadsändamål.

Planen vann laga kraft: 11 april 2002

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan