369 - Cirkulationsplats Tyresövägen - Brakmarsvägen

 Planområdet utgörs av en del av Tyresövägen strax söder om Tyresö skola. 

Planen syftar till att möjliggöra en cirkulationsplats på Brakmarsvägen/Tyresövägen samt en förlängning av cykelbanan längst med Tyresövägen som ansluter till befintlig gång- och cykelväg öster om Brakmarsvägen.

Planen vann laga kraft: 26 februari 2009

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan