276 - Del av kv. Järven, Kumla 56:1

Området ligger i Trollbäcken. Ändring av detaljplan för del av kv. Järven, Kumla 56:1.

Planändringen innebär en ändring av gränsen mellan kvartersmark och lokalgata.

Planen vann laga kraft: 22 februari 1995

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan