348 - Sparvvägen

Planområdet ligger i Nytorp på Östra Tyresö och ingår i Inre Brevik - etapp 1.

Karta över Sparvvägen

Detaljplanens syfte är att förbereda området för permanent boende med hänsyn till skärgårdsmiljön. Planen omfattar förbättring av vägar, utbyggnad av vatten- och avloppsledningar, planläggning av befintlig båtklubb, ett nytt gångstråk och förbättrad tillgänglighet till vattnet. Större byggrätter föreslås men i huvudsak ingen förtätning av området.

Planen vann laga kraft: 4 maj 2006

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan