426 - Ugglevägen etapp 9

Omvandlingsplan för del av inre Brevik. Etapp 9 av utvecklingen av Östra Tyresö.

Ugglevägen etapp 9 östra

Planen syftar till att möjliggöra permanentboende i området, samtidigt som kommunal service i form av vägar, vatten och avlopp byggs ut. Byggrätter och tomtstorlekar föreslås följa de riktlinjer som anges i den fördjupade översiktsplanen för östra Tyresö. Planen innebär också en möjlighet att uppföra en förskola/skola alternativt omsorgsboende.

Den fördjupade översiktsplanen föreskriver att utvecklingen av området ska ske med stor hänsyn till natur- och kulturvärden. Kommunen ska vara huvudman för allmänna platser och vägar.

Planen vann laga kraft: 19 februari 2014

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 23 mars 2018

Hitta på sidan