325 - Restaurang vid Granängsvägen

Planområdet ligger vid Tyresö centrum i Bollmora.

Karta över Restaurang vid Granängsvägen

Detaljplanens syfte är att utöka byggrätten för området genom att införliva en del av omgivande naturmark så att den befintliga restaurangbyggnaden ligger helt inom kvartersmark. Markanvändningen ändras till Handel och restaurang. Detaljplanen förbereder också planområdet inför kommande avstyckning av fastigheten.

Planen vann laga kraft: 1 april 2004

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan