471 - Granitvägen

Planområdet sträcker sig längs Granitvägen och ligger centralt i Bollmora, cirka 400 meter sydväst om Tyresö centrum. Avgränsning i norr utgörs av Bollmoravägen och i öster av fastigheten Bollmora 1:110. I söder angränsar bostadsområdet Bollmoraberg och i väster fastigheten Näsby 4:1334, även denna en bostadsfastighet.

Bild över planområdet för Granitvägen

Detaljplanen syftar till att möjliggöra cirka 430 nya bostäder samt eventuellt verksamheter för Filadelfiaförsamlingen i form av ett nytt allaktivitetshus med bl.a. kyrkolokaler, café och second hand-butik. Inom del av planområdet ska även mindre
verksamhet kunna kombineras med bostäder. Granitvägens gaturum ska gestaltas
med cykel- och gångbana. En allmänt tillgänglig trappa ska koppla Granitvägen med
Bollmoravägen.

Planen vann laga kraft: 19 augusti 2019

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 25 maj 2022

Hitta på sidan