78 - Kvarteret Stockrosen (Näsby 4:279-4:290)

Ändring av byggnadsplan för kvarteret Stockrosen (Näsby 4:279-4:290) inom Södergårdsområdet i Kumla Trädgårdsstad i Trollbäcken.

Ändringen innebär att en del av den mark i kvarteret Stockrosen som tidigare utlagts till parkmark nu är möjlig att bebyggas med kedjehus, samt att området för villabebyggelse i kvarterets norra del ändrats till kedjehusbebyggelse.

Planen vann laga kraft: 15 december 1958

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan