411 - Solberga och del av Raksta Etapp 7

Planen omfattar fastigheterna Tyresö 1:760 med många flera på Östra Tyresö.

Planens syfte är att varsamt anpassa området Solberga etapp 7 för permanentboende med hänsyn till områdets karaktär. Planen omfattar bland annat utbyggnad av vägar, gång- och cykelvägar, vatten- och avloppsledningar, en bussvändplats, större byggrätter, skydd av värdefull kulturmiljö samt bevarande av värdefulla naturmiljöer.

Planen vann laga kraft: 2 januari 2013

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 25 november 2019

Hitta på sidan