477 - Kardemumman

Planområdet ligger i stadsdelen Bollmora på Farmarstigen 4 och angränsar till bostadsnära naturområden och vägen Farmarstigen.

Detaljplanen syftar till att utöka den befintliga förskolans kapacitet från 70 barn till cirka 160 barn. Det innebär att förskolefastigheten utökas och att en del av planområdet får en ändrad markanvändning från park till förskola.

Planen vann laga kraft: 7 april 2021

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 20 oktober 2021

Hitta på sidan