476 - Granängstorget, kvarter E

Granängstorget kvarter E är beläget cirka en kilometer söder om Tyresö centrum. Planområdet gränsar mot bostadskvarteret Granängsringen i söder, och i norr är det vänt mot Nybodaberg. Planområdet är en del av fastigheterna Nyboda 1:12, 1:13 och Bollmora 2:1.

Detaljplanen möjliggör för cirka 80 nya bostäder samt lokaler för centrumändamål intill Granängstorget ovanpå befintligt parkeringsdäck. Den nya bebyggelsen ska bidra till att stärka Granängstorget som ett lokalt centrum för möten och vistelse, såväl för boende som för besökare.

Detaljplanen är en av flera detaljplaner som planeras runt Granängstorget. Planområdet omfattar kvarter E, torgytan och angränsande gatuområde.

Planen vann laga kraft: 19 mars 2021

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 19 april 2022

Hitta på sidan