444 - Brobänken etapp 10

Omvandlingsplan för del av inre Brevik. Etapp 10 av utvecklingen av Östra Tyresö.

Brobänken

Omvandlingsplanen syftar till att göra det möjligt för permanentboende i området samtidigt som kommunal service i form av vägar, vatten och avlopp byggs ut. Byggrätter och tomtstorlekar föreslås i huvudsak följa de riktlinjer som anges i den fördjupade översiktsplanen. 

Området innehåller drygt 100 bostadsfastigheter och 2 naturfastigheter, Tyresö 1:814 och Tyresö 1:815. 

Planen vann laga kraft: 21 juli 2016 

Mark- och miljööverdomstolen meddelade 2016-07-21 beslutet att inte ge prövningstillstånd för att överklaga detaljplanen. Beslutet kan inte överklagas och detaljplanen vann därför laga kraft direkt när beslutet meddelades. 

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 20 mars 2018

Hitta på sidan