120 - Kv. Sjötungan

Området ligger i Bollmora. Förslaget gäller stadsplan för kvarteret Sjötungan.

Syftet med planen är att möjliggöra för flerfamiljsbebyggelse i området.

Planen vann laga kraft: 7 oktober 1966

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan