384 - Strandängarna, park

Planområdet är beläget vid Erstaviken, norr om Strandallén, i Tyresö Strands nordvästra del. 

Planens syfte är att stärka kommunens skärgårdsidentitet genom att utveckla grönområdet till en ny havsnära mötesplats med servering och strandpromenad längs Erstaviken, samtidigt som områdets naturvärden tas tillvara. En ny småbåtshamn anläggs i området för att erbjuda fler kommuninnevånare båtplats. Strandbadet flyttas och rustas upp.

Planen vann laga kraft: 18 november 2010 

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 25 november 2020

Hitta på sidan