449 - Lastbilen 7

Planområdet ligger i Petterboda verksamhetsområde i östra Bollmora.

kartbild lastbilen 7

Detaljplanen gör möjligt för utökning av verksamheten inom fastigheten Lastbilen 7 genom att allmän platsmark i anslutning till fastigheten planläggs för industriändamål.

Planen vann laga kraft: 20 juni 2016

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan