379 - Näsby udde

Planområdet ligger längst ut på Näsby udde vid Drevviken i villaområdet Sofieberg i Trollbäcken.

Planen syftar till att ändra markanvändningen från kvartersmark för bostadsändamål till allmän platsmark för parkändamål på Näsby udde, samt att göra markområdet tillgängligt för allmänheten.

Planen vann laga kraft: 18 februari 2010

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 25 november 2020

Hitta på sidan