376 - Idrott, rekreation och park

Planområdet ligger i Tyresö Strand, öster om Strandtorget och Strandskolan, väster om Tyresö skola och norr om Tyresövägen. 

Planen syftar till att göra det möjligt att anlägga en fullstor fotbollsplan, platser för idrott och fysisk aktivitet både för skolornas, föreningarnas och enskildas personers behov och intresse. Dessutom vill planen göra det möjligt att det öppna landskapet tillgängliggörs för rekreation, samtidigt som odlingslandskapets estetiska värden bevaras.

Planen vann laga kraft: 16 november 2009  

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 november 2020

Hitta på sidan