153 - Tyresö 1:539

Detaljplanen gäller fastigheten Tyresö 1:539 m fl. 

Planen gör det möjligt att utvidga området för transformatorstation.

Planen vann laga kraft: 30 augusti 1972

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 20 augusti 2020

Hitta på sidan