474 - Vallmon 8-11

Planområdet är beläget vid Långsjövägen i Skälsätra, Trollbäcken, cirka 50 meter från Långsjöns strand.

Detaljplanen gör det möjligt att uppföra 10 nya bostäder i form av parhus och kedjehus. Förslaget bedöms bidra till en varierad bostadsstruktur i området och bevarar parkmark på planens sydvästra del. En lek- och gemensamhetsyta görs möjlig i plamområdets norra del.

Planen vann laga kraft: 9 oktober 2020

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 9 november 2020

Hitta på sidan