Översiktsplan och strategier

Kommunens översiktsplan beskriver kommunens långsiktiga plan för användning av mark och vatten. Kommunen tar även löpande fram särskilda strategier och planer som fördjupar översiktsplanen.

Översiktsplan och strategier

 • Tyresö 2035 - Tyresö kommuns översiktsplan

  En översiktsplan är ett långsiktigt dokument som visar hur kommunen vill utvecklas, hur mark- och vattenområden ska användas. Tyresö kommuns översiktsplan »Tyresö 2035« antogs 2017.
 • Tyresö styr mot hållbara transporter

  Kommunens trafikstrategi »Tyresö styr mot hållbara transporter« har stöd i olika konkreta trafikplaner. Dessa planer ska hjälpa kommunen att nå visionen om att utvecklas på ett hållbart sätt fram till 2035.
 • Strategi för Östra Tyresö

  På vilket sätt Östra Tyresö ska utvecklas bestäms och beskrivs i »Strategi för Östra Tyresö«. Denna strategi uppdaterades 2018, bland annat med ny etappindelning.
 • Hållbar hantering av massor

  Denna strategi sätter ramarna för hur kommunen ska arbeta med lokal masshantering och etablering vid utbyggnad av vatten och avlopp samt anläggning av gator, gång- och cykelbanor på Östra Tyresö.
 • Nära park och natur

  "Nära park och natur" är Tyresö kommuns strategi för kommunens parker och närnatur. Den är ett planeringsunderlag för att säkra tillgången till närnatur och parker av god kvalitet i Tyresö.
 • Strategi för en attraktiv och väl gestaltad livsmiljö

  Denna strategi uttrycker kommunens ambitioner i frågor som rör arkitektur och gestaltning. Den formulerar hur vi med hjälp av arkitektur skapar värden i våra livsmiljöer och bidrar till ett hållbart samhällsbyggande i kommunen.
 • En attraktiv och hållbar handel

  Kommunens handelsstrategi beskriver hur Tyresö ska utvecklas för att ha en attraktiv och hållbar handel.
 • Strategi för en hållbar avfallshantering

  "Inget avfall" är visionen för Tyresö kommuns strategi för hållbar avfallshantering - Avfallsplan 2030. Avfallsmängderna behöver minska, så mycket som möjligt ska återanvändas eller förädlas. Så lite som möjligt ska avfallsdeponeras.
 • Kulturfastigheter

 • Övergripande nödvattenplan

  I kommunens nödvattenplan beskrivs hur vi ska agera om dricksvattenförsörjningen slås ut – och vilket ansvar var och en har.
Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 6 februari 2024

Hitta på sidan