Strategi för en attraktiv och väl gestaltad livsmiljö

Denna strategi uttrycker kommunens ambitioner i frågor som rör arkitektur och gestaltning. Den formulerar hur vi med hjälp av arkitektur skapar värden i våra livsmiljöer och bidrar till ett hållbart samhällsbyggande i kommunen.

Väl gestaltade livsmiljöer genom tydlig arkitektonisk idé

I strategin beskrivs att arkitekturen i kommunen ska bidra till attraktiva och väl gestaltade livsmiljöer. För att lyckas med det måste alla projekt som byggs i kommunen ha en tydlig arkitektonisk idé. Vi ställer samma krav på oss själva som på externa aktörer som bygger i vår kommun.

Strategin konkretiserar kommunens arkitektoniska ambitioner i nio delmål inom
tre målområden, vilka har sin grund i översiktsplanens identitet: Hållbart,
Mänskligt, Grönt och Blått.

Stöd för kommunikation och samtal om värden

Strategin ska vara ett stöd för att så tidigt i processen som möjligt kunna kommunicera om arkitektur och de värden som arkitekturen kan hjälpa oss att skapa.

Den ska också kunna användas som ett underlag för samtal om kvaliteter, om värden och om huruvida det färdiga projektet motsvarar den vision och de värdeskapande insatser som formulerats i ett tidigt skede. Ett samtal som förs mellan kommunens tjänstepersoner, politiker, byggaktörer och medborgare.

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 16 november 2023