Tyresö styr mot hållbara transporter

Kommunens trafikstrategi »Tyresö styr mot hållbara transporter« har stöd i olika konkreta trafikplaner. Dessa planer ska hjälpa kommunen att nå visionen om att utvecklas på ett hållbart sätt fram till 2035.

Trafikstrategin är ett planeringsunderlag

Trafikstrategin är ett stöd i de avvägningar som behöver göras för att trafiken i kommunen ska utvecklas på ett hållbart sätt. Med hållbara transporter menas bland annat att vi ska minska miljö- och klimatpåverkan samt stärka folkhälsan.

Kommunens vision och mål

Visionen "Tyresö styr mot hållbara transporter" strävar efter att trafiken i Tyresö år 2035 når dessa fem viktiga mål:

  • Hållbara resmönster
  • Tillgänglighet till allt
  • Ett levande Tyresö
  • Bra klimat, miljö och hälsa
  • Trygg och säker trafikmiljö

Med Tyresös mål tar vi ansvar för att bidra till att hela Stockholmsregionen når de övergripande regionala och nationella målen om framtida resmönster.
De baseras på redan framtagna mål på såväl nationell som regional nivå.

Sveriges miljömål

Gång- cykel och kollektivtrafik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Resvanor Länk till annan webbplats.

Trafikplaner är verktyg för att uppnå målen

Trafikplaner är ett av verktygen för att uppfylla målen i kommunens trafik­strategi. Tre trafikplaner är aktuella i Tyresö:

Cykelplan

Cykeln ska vara ett enkelt val av transportmedel. Att cykla är både bra för hälsan och miljön, och när fler väljer att cykla så ökar också framkomligheten för andra transportslag. Därför ska vi bygga ut cykelnätet och anordna fler säkra cykelparkeringar. Vi ska se­parera olika trafikslag och öka möjligheten för vintercykling. Grundläggan­de är att cykelvägarna är trygga och trafiksäkra, samt att cykelvägnätet är attraktivt, användarvänligt och framkomligt. Målet är att 20 procent av alla resor ska göras med cykel år 2030.

Regional cykelplan Länk till annan webbplats.

Trafikplan för mobilitet och parkering

I Tyresö utvecklar vi vårt arbetssätt och utgår ifrån mobilitet före parkering. Mobilitetslösningar ger förutsättningar för hållbart resande och mer plats för en levande och attraktiv stadsmiljö. Det ger även lägre kostnader för byggprojekt då färre bilparkeringar behöver byggas, vilket i sin tur minskar bilägandet och antalet bilresor.

Vi vill också sätta parkeringsfrågor sätts i ett större sammanhang. Genom att till exempel prioritera yteffektiva och hållbar parkering för cykel, ses den som jämlik och lika självklar som bilparke­ring. Det ger positiva effekter, som mindre trängsel på våra vägar och ger ökad framkomlighet för den resa som måste göras.

Trafiksäkerhetsplan

Trafiksäkerhet är en förutsättning för att trafikanter ska kunna vistas och röra sig i trafikmiljön utan risk att skadas eller dödas till följd av en trafikolycka. Nollvisionen ska efterlevas.

Genom en förbättrad trafiksäkerhet förbättras också livskvalitén, då trygg och säker trafik har stor betydelse för människors vilja att röra sig i samhället, inte minst barn och äldre. Med ökad trafiksäkerhet vågar fler välja hållbara transportsätt.

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 16 september 2021