Strategi för en hållbar avfallshantering

"Inget avfall" är visionen för Tyresö kommuns strategi för hållbar avfallshantering - Avfallsplan 2030. Avfallsmängderna behöver minska, så mycket som möjligt ska återanvändas eller förädlas. Så lite som möjligt ska avfallsdeponeras.

AvfallstrappanFörstora bilden

Avfallstrappan

Om avfallsplanen

Tyresö kommuns strategi för en hållbar avfallshantering - Avfallsplan 2030, antogs 2021 av kommunfullmäktige. Avfallsplanen berör både verksamheter och medborgare och syftar till att vägleda Tyresö i riktning mot ett hållbart samhälle. Med mål och åtgärder ska vi minimera avfallsmängderna och ta tillvara på resurserna som uppstår på bästa sätt. Genom att uppnå målen i Avfallsplan 2030 tar vi ett viktigt steg mot den cirkulära ekonomin.

Målen i avfallsplanen utgår ifrån EU:s lagstiftade avfallshierarki (även kallad avfallstrappan), som visar vägen för prioritering och utveckling av avfallshanteringen.

Avfallsplan och bilagor

Avfallsplan 2030 , 1.5 MB.
Avfallsplanen är ett instrument för att styra kommunernas avfallshantering mot en långsiktigt hållbar utveckling.

Bilaga 1 - Uppföljning av avfallsplan 2008-2020 , 983 kB.
Beskrivning av hur mål och åtgärder i den tidigare avfallsplanen har följts upp samt resultatet av uppföljningen.

Bilaga 2 - Nulägesbeskrivning , 10.9 MB.
Bilagan redogör för nuvarande avfallshantering.

Bilaga 3 - Framtida avfallshantering i Tyresö , 1.8 MB.
Bilagan innehåller prognoser över framtida avfallsflöden i Tyresö kommun, kapaciteter för behandlingsanläggningar samt en bedömning av behovet att uppföra nya anläggningar för insamling och behandling.

Bilaga 4 - Nedlagda avfallsupplag , 796.8 kB.
Bilagan innehåller en redogörelse för nedlagda avfallsupplag i kommunen.

Bilaga 5 - Social konsekvensanalys , 8.8 MB.
En social konsekvensanalys har genomförts och analyserat målen ur olika målgruppers perspektiv för att anpassa avfallsplanen efter dem den berör.

Bilaga 6 - Miljöbedömning , 3.5 MB.
En miljöbedömning av avfallsplanen har gjorts i enlighet med miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Bilaga 7 - Redogörelse för utställning och samråd , 3.5 MB.
I bilagan presenteras hur samråd genomförts, inkomna synpunkter samt hur dessa synpunkter har hanterats i arbetet med avfallsplanen.

Bilaga 8 - Ordlista och definitioner , 544.8 kB.
Här specificeras de termer och koncept som används i avfallsplanen och dess bilagor.

Bilaga 9 - Handlingsplan , 882 kB.
I bilagan framgår vilka åtgärder som ska vidtas för att nå målen, vilket kontor som ansvarar för att åtgärden genomförs samt uppgifter om hur målen ska följas upp.

Lagstiftning

Enligt miljöbalken ska varje kommun ha en avfallsplan som innehåller mål och åtgärder för hur kommunen ska minska avfallets mängd och farlighet. Tillsammans med avfallsföreskrifterna utgör avfallsplanen Tyresö kommuns renhållningsordning. Avfallsplanen är ett kommunövergripande styrdokument och ett viktigt instrument för att driva på utvecklingen inom avfallsområdet.

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 6 februari 2023