Strategi för Östra Tyresö

På vilket sätt Östra Tyresö ska utvecklas bestäms och beskrivs i »Strategi för Östra Tyresö«. Denna strategi uppdaterades 2018, bland annat med ny etappindelning.

Hållbar utveckling mot permanentboende

Strategi är ett verktyg för att Östra Tyresö ska få goda förutsättningar för permanentboende, samtidigt som området utvecklas på ett hållbart sätt. Strategin ska i detaljplaneringen vägleda vid avvägningar mellan områdets befintliga värden och planerad utbyggnation.

Kommunalt huvudmannaskap för väg och VA

Strategin fastställer att hela Östra Tyresö ska byggas ut med kommunalt
huvudmannaskap både för allmänna platser, så som vägar och parker, och
för allmänna vatten- och avloppsledningar.

Tre typer av byggrätter

För att ge bättre förutsättningar för permanentboende i Östra Tyresö vill vi ge möjlighet till större byggrätter. I strategin föreslås tre typer av byggrätter.

Ny etappindelning för ökad byggtakt

I denna strategi, som är en uppdatering av ett tidigare styrdokument, är etappernas
gränser och storlek justerade. Ambitionen är att öka takten inom etapperna, för att kunna hålla tidplanen för detaljplaneringen och utbyggnation av Östra Tyresö.

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 6 februari 2023