Nära park och Natur

"Nära park och natur" är Tyresö kommuns strategi för kommunens parker och närnatur. Den är ett planeringsunderlag för att säkra tillgången till närnatur och parker av god kvalitet i Tyresö.

Gröna ytor med god kvalitet

Syftet med strategin är att öka medvetenheten om kommunens värdefulla grönytor, i stor och liten skala. Många av dem har stor utvecklingspotential. Parkstrategin bygger vidare på intentionen i översiktsplanen att höja kvaliteten på bostadsnära grönområden och att göra det lättare att nå de stora orörda naturområdena.
Visionen är att »Tyresöbor har nära till vackra, variationsrika och välskötta parker och närnatur«. Strategin svarar på var vi är idag, vart vi vill och hur vi når dit.

Vägledning för tjänstepersoner

Strategin ska vägleda tjänstepersoner inom olika delar av kommunen, från översiktlig planering till förvaltning. Den ska ge ökad samsyn och samarbete kring kommunens grönstruktur.

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 6 februari 2023