463 - Bostäder vid Södergården

Detaljplanen omfattar sju fastigheter utmed Vendelsövägen. Planen avgränsas av Svalvägen/Klockvägen i norr och Slättvägen/Kärrvägen i söder vid Södergården i kommundelen Trollbäcken.

Syftet med planen är att skapa en tätare bebyggelsestruktur utmed Vendelsövägen med fler bostäder och med möjlighet till lokaler i gatuplan. Gatumiljön ses över för att skapa ett mer stadsmässigt gaturum.

Ny bebyggelse i form av flerbostadshus i tre till fyra våningar bidrar till en förtätning i ett kollektivtrafiknära läge. Under flerbostadshusen anordnas garage för att täcka de boendes behov av parkeringsplatser.

Planen vann laga kraft: 11 april 2018

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 9 november 2018

Hitta på sidan