261 - Näsby 94:1, Södergården

Området ligger i Trollbäcken. Detaljplanen gäller för fastigheten Näsby 94:1, Södergården.

Syftet med planen är att möjliggöra för förtätning med en- och tvåvånings markbostäder i området.

Planen vann laga kraft: 8 april 1993

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan