409 - Bostäder och verksamheter längs Njupkärrsvägen

Planområdet är beläget Bollmora intill Lindalens verksamhetsområde och omfattar fastigheterna Näsby 4:1472, Målaren 1 med flera.

UR-tomten - klicka för större karta

Planen gör det möjligt att bebygga planområdet med nya flerbostadshus och radhus/parhus eller kedjehus inom Näsby 4:1472. Samtidigt säkerställs ett delområde med parkmark, intill Bergfotens skola för rekreation och naturlek.

Detaljplanen ändrar också befintliga bestämmelser inom fastigheten Målaren 1 från industriändamål till område för småindustri- och kontorsändamål samt gör det möjligt att uppföra en ny brandstation inom området. Samtidigt planläggs gatumark för en cirkulationsplats på Njupkärrsvägen.

Planen vann laga kraft: 13 november 2012

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 8 november 2018

Hitta på sidan