487 - Bredablick 6

Planområdet ligger på del av fastigheten Bredablick 6 i Skälsätra som är belägen i kommundelen Trollbäcken.

Detaljplanen innebär avstyckning av fastigheten Bredablick 6 för att
bilda en ny bostadsfastighet.

En ny in- och utfart till Torparevägen placeras i planområdets östra del. Markanvändning i planområdet ska möjliggöra bostäder.

Planen vann laga kraft: 3 januari 2023

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 13 januari 2023

Hitta på sidan