484 - Tegelbruket etapp 11

Omvandlingsplan för Tegelbruket etapp 11 på Östra Tyresö

Tegelbruket etapp 11 är en omvandlingsplan som syftar till att skapa bättre förutsättningar för permanentboende i området genom god vägstandard och hållbar vattenförsörjning samt utökade byggrätter. Samtidigt som hänsyn tas till den karaktäristiska naturen och de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna. Särskilt värdefulla natur- och kulturvärden skyddas i detaljplanen.

Planen vann laga kraft: 24 mars 2022

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 28 september 2023

Hitta på sidan