337 - Kretsloppscentralen i Petterboda

Planområdet ligger i Petterboda i östra Bollmora.

Karta över Kretsloppscentralen i Petterboda

Detaljplanen syftar till att utvidga kretsloppsstationens mark vilket innebär att mer avfall kommer att kunna källsorteras.

Planen vann laga kraft: 2004-12-16

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 5 juli 2021

Hitta på sidan