460 - Raksta etapp 8

Omvandlingsplan för Raksta. Etapp 8 av utvecklingen av Östra Tyresö.

Planen innebär en omvandling av området Raksta, etapp 8 från fritidshusbebyggelse till permanentbostäder. Fastigheterna inom planområdet får ändrade byggrätter, kommunalt vatten och avlopp dras in i planområdet och gator ges en högre standard samt belysning. Planen ger även möjlighet att ha mindre verksamhet jämte bostaden på fastigheten. Naturmark i vissa delar bevaras och skyddas och värdefulla byggnader ges skydds- eller varsamhetsbestämmelser.

Planen vann laga kraft: 3 januari 2018

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 14 december 2020

Hitta på sidan