361 - Pelles Väg

Planområdet ligger i Trollbäcken i området Skälsätra.

Karta över Pelles Väg

Syfte och bakgrund
Planen syftar till att göra det möjligt att bygga permanentbostäder typ friliggande villor på kvarvarande fritidsfastigheter och på en bit naturmark utefter Pelles väg. Det innebär också en utbyggnad av vatten och avloppsledningar i området.

Planen vann laga kraft: 9 november 2007 

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan