336 - Klippvägen (Strand etapp 12)

 Planområdet ligger i Tyresö strand.

Karta över Klippvägen (Strand etapp 12)

Detaljplanen gör det möjligt att bygga permanentbostäder i det gamla fritidshusområdet. Planen tillåter en viss förtätning och möjliggör att Strandallén får karaktären av huvudgata med separat gång- och cykelväg.

Planen vann laga kraft: 16 december 2004

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 1 augusti 2019

Hitta på sidan