465 - Stjärnvägen

Detaljplan för del av Hanviken 2:1, bostäder vid Stjärnvägen. Planområdet ligger i Bollmora. 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i en till två våningar med tillhörande komplementbyggnader. Bostadsbebyggelsen ska nyttjas för serviceboende i kommunalt behov. Bostadsbebyggelsen planeras inrymma 7 lägenheter. I huvuddrag ska befintlig byggnad ersättas av ny bebyggelse som ska anpassas till omgivningen genom att reglera skala, utformning och höjd. 

Planen vann laga kraft den 27 juni 2018.

Länsstyrelsens beslut om upphävandet av §113 blev överklagat till mark- och miljödomstolen. Under tiden överprövningen pågår är Boverkets bedömning att detaljplanen och förordnandet enligt § 113 byggnadslagen gäller parallellt, trots att de eventuellt strider mot varandra.

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 24 maj 2019
Upp

Hitta på sidan