465 - Stjärnvägen

Detaljplan för del av Hanviken 2:1, bostäder vid Stjärnvägen. Planområdet ligger i Trollbäcken. 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i en till två våningar med tillhörande komplementbyggnader. Bostadsbebyggelsen ska nyttjas för serviceboende i kommunalt behov. Bostadsbebyggelsen planeras inrymma 7 lägenheter. I huvuddrag ska befintlig byggnad ersättas av ny bebyggelse som ska anpassas till omgivningen genom att reglera skala, utformning och höjd. 

Planen vann laga kraft: 27 juni 2018.

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 9 december 2022

Hitta på sidan