464 - Fornudden

Detaljplanen omfattar del av fastigheten Kumla 3:1264, 3:93 med flera. Planområdet är i anslutning till Forn­uddsparken i kommundelen Trollbäcken, cirka 400 meter sydväst om Alléplan. I söder finns sjön Drevviken. Nordost om om­rådet finns Alléplan, som är centrum i Trollbäcken.

Syftet med detaljplanen är att uppföra en ny skola och ett nytt vård- och omsorgsboende med plats för ca 60 lägenheter inklusive gemensamhets- och utevistelseytor samt angöring och parkering.

Den nya större skolan ska ersätta den befintliga Fornuddens skola och kommer att byggas på den plats där äldreboende Ängsgården ligger idag. Där Fornuddsskolan ligger idag ska ett nytt vård- och omsorgsboende byggas, det ersätter bland annat det nedlagda äldreboende Ängsgården, som tidigare låg i Fornuddsparken.

Planen vann laga kraft: 13 juni 2018

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 9 november 2018

Hitta på sidan