413 - Ändring av planbestämmelser för Södra Trinntorp

Planen är belägen i Södra Trinntorp på Östra Tyresö.

Planen gör det möjligt att bebygga området med en ökad byggrätt för de fastigheter på Östra Tyresö som ligger inom den etappindelning som finns, men som inte beräknas få nya detaljplaner inom den närmaste femårsperioden. Befintlig fastighetsstruktur och det enskilda huvudmannaskapet bibehålls. På så sätt kan de boende inom berörda delar få en rimlig bostadsstandard, samtidigt som arbetet med att ta fram de nya planerna med fullstora byggrätter, kommunalt VA och vägar, fortskrider.

Planen vann laga kraft: 15 mars 2013

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 25 november 2020

Hitta på sidan