366 - Centrum, bostäder och park

 Planområdet består till största delen av Bollmoraparken och delar av Bollmoradalen som ligger strax söder om Coop-huset och Bollmoravägen centralt i Tyresö centrum. 

Planens syfte är att dels göra det möjligt att uppföra ett höghus med ca 22 våningar samt ett lägre lamellhus med bostäder och fler kommersiella lokaler i anslutning till ”Coop-huset”, dels att utreda möjligheterna att anlägga en ny stadspark och ett nytt torg som ska sammankoppla centrumets olika delar.

Planen vann laga kraft: 25 april 2008

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan