440 - Ällmora

Ändring av planbestämmelserna för delar av yttre Brevik: Sjöberga och Ällmora samt delar av Trinntorp och Brevik.  

Ällmora

Planändringen innebär att området får en utökad byggrätt både för huvudbyggnader (105 m2 bruttoarea) och för uthus (40 m2 byggnadsarea). Befintlig fastighetsstruktur och det enskilda huvudmannaskapet bibehålls. På så sätt kan de boende inom berörda delar få en rimlig bostadsstandard, samtidigt som arbetet med att ta fram de nya planerna med fullstora byggrätter, kommunalt VA och vägar kan fortsätta som tidigare.

Genomförandetiden är 5 år räknat från det datum då beslutet att anta planbestämmelserna vann laga kraft.

Planen vann laga kraft: 3 juni 2015

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 1 september 2021

Hitta på sidan